Эвдэрсэн аж ахуйн нэгжийн жагсаалтын Европын хувилбар